Fiesta Klub Polska


Poprzedni temat «» Następny temat

Zamknięty przez: trzeci
15 Sty 2009, 12:44
Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
Autor Wiadomość
trzeci 
Prezes

Model: Ford Fiesta Mk3`91
Wersja: Xr2i
Silnik: 1.6i8V/110KM
Imię: Artur
Wiek: 54
Dołączył: 24 Maj 2004
Posty: 7108
Skąd: Szczecin
Wysłany: 15 Sty 2009, 12:44   Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska

STATUT

Stowarzyszenia Fiesta Klub PolskaI. Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie FiestaKlubPolska", zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej a jego siedzibą jest Szczecin

§ 3. Stowarzyszenie posiada własne logo, którego wykorzystywanie bez zgody Zarządu Stowarzyszenia jest zabronione

§ 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze.

§ 6. Stowarzyszenie posiada i utrzymuje własną domenę oraz forum internetowe, z fiestaklubpolska w nazwie


II. Cele Stowarzyszenia

§ 7. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz klubu FiestaKlubPolska.
Kształtowanie warunków i rzeczywistości funkcjonowania klubu oraz forum internetowego przy nim działającego, które będą umożliwiać:
• promocję i wspieranie marki Ford Fiesta,
• pomoc techniczną i merytoryczną użytkownikom samochodów marki Ford Fiesta,
• propagowanie wiedzy motoryzacyjnej,
• propagowanie kulturalnego i bezpiecznego poruszania się po drogach,
• organizowanie spotkań i zlotów członków Klubu,
• uzyskiwanie zniżek na produkty i usługi w serwisach, sklepach motoryzacyjnych, itp.
• współpracę z innymi organizacjami, krajowymi i zagranicznymi, o podobnych założeniach i charakterze
• gromadzenie w swoich zasobach wszelkich informacji i danych dotyczących historii oraz modyfikacji Forda Fiesty

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie strony i forum internetowego dla miłośników i posiadaczy Forda Fiesty
2. organizowanie spotkań regionalnych i ogólnopolskich, wymianę doświadczeń w zakresie motoryzacji
3. organizowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia i klubu
4. podejmowanie inicjatyw w zakresie poszerzania działalności klubu FiestaKlubPolska,
5. oddziaływanie w zakresie podnoszenia poziomu kultury jazdy, podnoszenia wiedzy motoryzacyjnej, rozwijania aktywności społecznej i zamiłowań.
6. współdziałanie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów statutowych,
7. wspieranie i propagowanie w ramach FiestaKlubPolska sportu, w szczególności samochodowego,
8. prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na w/w cele statutowe.


III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
-członków zwyczajnych,
-członków wspierających,
-członków honorowych.

§ 10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być wszystkie pełnoletnie osoby, które:
- należą do FiestaKlubPolska od minimum 1,5 roku,
- były obecne na co najmniej jednym ogólnopolskim zlocie Klubu,
- złożą pisemną deklarację przystąpienia,
- uzyskają rekomendację jednego członka Zarządu i co najmniej jednego członka
zwyczajnego,

§ 11. Członek wspierający to osoba fizyczna lub prawna, która za swoją zgodą jest przyjęta do Stowarzyszenia w celu pomocy w realizacji zadań, poprzez opłacenie składki członkowskiej.
Członkowie tacy nazywani są Klubowiczami.
Mają oni obowiązek przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 12. Członek wspierający posiada:
- możliwość wpływu na kształt i funkcjonowanie forum internetowego działającego
przy stowarzyszeniu, poprzez prawo udziału w głosowaniach dotyczących zmian w
funkcjonowaniu forum
- prawo do ubiegania się o statut członka zwyczajnego, pod warunkiem, że jest osobą
fizyczną
- prawo do korzystania ze zniżek i ulg które stowarzyszenie uzyska w firmach
współpracujących z nim
- prawo uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez
stowarzyszenie

§ 13. Członek honorowy to każda osoba fizyczna, której godność tą nada Walne Zebranie Członków.
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
Posiada prawo do nieodpłatnego uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie.
Ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14. Członek zwyczajny posiada:
a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo do uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,
c) prawo do udziału w Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia

§ 15. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach miedzy członkami i
nie naruszać dyscypliny organizacji,
d) regularnie płacić składki członkowskie do 31 stycznia każdego roku

§ 16. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie.
W miarę potrzeb Stowarzyszenie może zatrudniać do pracy osobę niezrzeszoną.

§ 17. Przyjęcie w poczet członków wspierających oraz zwyczajnych, zapada decyzją Zarządu najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od spełnienia przez daną osobę statutowych warunków.

§ 18. Ustanie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu z następujących przyczyn:
a) skreślenia z listy członków, wynikającej z:
- decyzji Walnego Zebrania przy braku aktywności i zaangażowania w działalność
Stowarzyszenia,
- nie płacenia składek członkowskich, w przypadku członków wspierających i zwyczajnych
- śmierci członka.
b) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa


IV. Władze Stowarzyszenia

§ 19. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą.

§ 21 Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Prezesa Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz roku.
W przypadku absencji Prezesa, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez jednego z pozostałych Członków Zarządu.
Wszyscy uprawnieni są powiadamiani o Walnym Zebraniu nie później niż 21 dni przed jego terminem.
Miejscem Walnego Zebrania jest ogólnopolski zlot Fiesta Klub Polska.
Członkowie Zwyczajni mogą być reprezentowani na Walnym Zebraniu przez swoich delegatów.
Głos Delegata na Walne Zebranie jest sumą głosów osób które reprezentuje

§ 22. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 23 i § 24.

§ 23. Jeżeli ze względu na nieobecność ponad 1/2 liczby uprawnionych Walne Zebranie Członków nie dochodzi do skutku, Prezes Stowarzyszenia ustala drugi termin.

§ 24. Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 25. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych

§ 26. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należy w szczególności:
- wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia
i Komisji Rewizyjnej,
- wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Członków Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie zmian w Statucie,
- podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
- ustalanie wysokości składki członkowskiej,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu
członkostwa w oparciu o § 28,
- rozpatrywanie kandydatur na członków honorowych oraz ich akceptowanie w drodze
głosowania

Za doręczenie pisemnych zawiadomień o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków odpowiada Prezes Stowarzyszenia lub Sekretarz Stowarzyszenia.

§ 27. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyłączeniem:
- wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
- w innych sprawach, jeśli taka będzie wola większości zebranych

§ 28. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnymi Zebraniami Członków.
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa dwa lata

§ 29. Zarząd Stowarzyszenia w całości lub indywidualnie każdy z jego członków może zostać odwołany przed upływem kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej, poprzez głosowanie na zasadzie większości bezwględnej przy obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia.

§ 30. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu, zwoływane jest w trybie pilnym Walne Zebranie Członków, które uchwala, poprzez głosowanie na zasadzie większości bezwględnej, przy obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia, uzupełnienie składu Zarządu do zapisanej w statucie liczby członków.

§ 31. W skład Zarządu wchodzą trzy osoby:
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
- przygotowanie założeń programowych działalności Stowarzyszenia,
- zwoływanie i organizacja Walnego Zebrania Członków,
- określanie warunków współpracy oraz zawieranie umów o współpracy z innymi organizacjami i podmiotami,
- podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 32. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
Pod jego nieobecność, obowiązek ten przejmuje Vice Prezes Stowarzyszenia.

§ 33. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje jego Prezes:
- z inicjatywy własnej,
- na wniosek jednego z Członków Zarządu.
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 34. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
W głosowaniach nierozstrzygniętych, przy równowadze głosów, decydujący głos należy do Prezesa Stowarzyszenia.

§ 35. Umowy i zobowiązania finansowe oraz majątkowe, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie : Prezes z Vice Prezesem lub Prezes z Sekretarzem Stowarzyszenia.

§ 36. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 37. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia, czuwa nad przestrzeganiem jego Statutu i odpowiada za swoją prace przed Walnym Zebraniem Członków.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

§ 38. Komisja Rewizyjna składa się z 2 Członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 39. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, zwoływane jest w trybie pilnym Walne Zebranie Członków, które uchwala poprzez głosowanie na zasadzie większości bezwględnej, przy obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej do zapisanej w statucie liczby członków.

§ 40. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do biernego udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 41. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 42. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przedstawić wnioski ze swojej działalności Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 43. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz zgłasza wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.


V. Majątek Stowarzyszenia

§ 44. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, spadków, zapisów, darowizn, dotacji oraz ofiarności publicznej.
Jest on w całości przeznaczony na statutową działalność Stowarzyszenia oraz z woli Członków na działalność charytatywną.

§ 45. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 46. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenie jest zobowiązany do rozliczania się z operacji finansowych przed Komisją Rewizyjną oraz Walnym Zebraniem Członków.


VI. Przepisy końcowe

§ 47. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą bezwzględną większości głosów, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach.

§ 48. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę likwidacyjną i termin likwidacji.
W szczególności powinna zawierać informację o nieodpłatnym przekazaniu strony internetowej oraz forum, działających przy Stowarzyszeniu, w ręce osoby która przejmie administrowanie nimi po rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 49. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na własność Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie bez odpowiedzialności oraz zobowiązań i zostaje przeznaczony na zakup sprzętu ratującego zycie, po zwróceniu składek wpłaconych przez Członków Zwyczajnych oraz Wspierających, które wpłynęły za rok w którym Stowarzyszenie uległo rozwiązaniu.
_________________
Verba volant, scripta manent
Profil Facebook
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Regulamin Forum Fiesta Klub Polska
Ważne-przeczytaj koniecznie!
Rasta Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 22 Lut 2006, 23:34
Rasta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Polityka cookies na stronie i forum Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 24 Mar 2013, 16:04
trzeci
Brak nowych postów Ogłoszenie: Dane stowarzyszenia i konta bankowego
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Lut 2008, 15:28
trzeci
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FOTA & Fiesta Klub Polska
sowa Firmy współpracujące z FKP 0 10 Lis 2009, 21:54
sowa
Brak nowych postów Przyklejony: Członkowie FKP na portalu POLSKA JAZDA
sowa Hyde-Park 49 21 Lis 2011, 19:32
trzeci


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Instagram
Fiesta Klub Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści umieszczane przez użytkowników forum.
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści.